نوعی شامپو با ترکیب جدید که به تغییر رنگ پوست شما می کند

زمینه: هر چند وقت یکبار باید پوست سر و مو را تمیز کرد؟ کمبود داده های عینی منجر به سردرگمی هم در بین افراد عادی و هم در بین کارشناسان شده است.

هر افراطی اثرات مضر بالقوه ای دارد: تمیز کردن بیش از حد ممکن است به آسیب سطحی منجر شود در حالی که تمیز کردن کم ممکن است به تجمع محرک های مضر منجر شود.

شامپو بدون سولفات خارجی طرفداران بسیاری دارد.

این وضعیت پیچیده است زیرا هر دو معیار عینی و ذهنی برای ارزیابی تمیز کردن بهینه مرتبط هستند.

اهداف: هدف از این کار، ترکیب داده‌های اپیدمیولوژیک و درمانی با هر دو نقطه پایانی عینی و ذهنی برای به دست آوردن داده‌های واضح برای راهنمایی مصرف‌کننده و متخصص در مورد شیوه‌های بهینه تمیز کردن پوست سر و مو بود.

مواد و روش ها:دو مطالعه با جمعیت های آسیایی بدون هیچ گونه آسیب شناسی خاص پوست سر انجام شد.

یک مطالعه اپیدمیولوژیک به عنوان تابعی از فرکانس شستشوی طبیعی انجام شد.

این با یک مطالعه فرکانس شستشو کنترل شده ترکیب شد.

در هر دو مورد، معیارهای عینی وضعیت مو و پوست سر مورد ارزیابی قرار گرفت.

اینها با خود ارزیابی همه شرکت کنندگان ترکیب شد.

یافته‌ها: در مطالعه اپیدمیولوژیک مشاهده شد که رضایت کلی از وضعیت مو و پوست سر با شستشوی 5 تا 6 بار در هفته حاصل می‌شود.

این برای هر دو نقطه پایان عینی و ذهنی سازگار بود.

درمان کنترل شده به همین ترتیب نشان داد که یک رژیم شستشوی روزانه نسبت به پاکسازی یک بار در هفته برای تمام نقاط پایانی برتر است.

هیچ اثر مضر عینی برای مو در این سطح از پاکسازی مشاهده نشد.نتیجه‌گیری: دو مطالعه مختلف منجر به نتیجه‌گیری یکسانی شد: فرکانس شستشوی بالاتر هم سودمند است و هم به دفعات شستشوی کمتر در میان جمعیت‌های آسیایی مورد مطالعه ترجیح داده می‌شود.

نگرانی های مربوط به “تمیز کردن بیش از حد” هم از نظر عینی و هم از نظر ذهنی بی اساس بود.