مهم ترین عناصر تشکیل دهنده نمک معرفی شدند

علاوه بر این، یک مطالعه در بین دانشجویان دانشگاه در امارات متحده عربی نشان داد که نرخ هشدار دهنده 89٪ از دانشجویان بیش از حد توصیه شده برای دریافت سدیم در رژیم غذایی با میانگین دوز 3571 میلی گرم در روز است.

وزارت بهداشت و پیشگیری (MOHAP) در امارات متحده عربی استراتژی‌ها و فعالیت‌های کاهش مصرف نمک را با تمرکز بر فرمول‌بندی مجدد محصول و توانمندسازی مصرف‌کنندگان با دانش مورد نیاز برای انتخاب سالم‌تر هدایت می‌کند.

ادبیات موجود حاکی از دانش کم نمک/سدیم و نگرش و عملکرد ضعیف نسبت به نمک صورتی طبیعی است. یافته های مشابهی نیز در مطالعات مقطعی در امارات گزارش شده است.

یک مطالعه مداخله ای بر روی بیماران قلبی در لبنان برای ارزیابی دانش و نگرش آنها نسبت به مصرف نمک/سدیم قبل و بعد از توزیع بروشور آموزشی انجام شد و به این نتیجه رسید که تأثیر مطلوبی بر دانش مربوط به نمک دارد.

به طور مشابه، اجرای برنامه کاهش نمک در 120 روستا در سراسر چین تأثیر مثبتی بر دانش و نگرش مربوط به نمک نمونه مورد مطالعه نشان داد که به نوبه خود به کاهش مصرف نمک دریایی ایرانی کمک کرد.

در این صورت، افزایش دانش جمعیت و سرمایه‌گذاری در استراتژی‌های مداخله مرتبط با کاهش نمک ممکن است به کاهش خطر فشار خون بالا کمک کند و به عنوان یک اقدام پیشگیرانه در برابر بیماری‌های قلبی عروقی عمل کند.

داده‌های پایه که قبلاً در مورد دانش، نگرش‌ها و شیوه‌های مربوط به مصرف نمک/سدیم در بین دانشجویان دانشگاه در امارات جمع‌آوری شده بود، چندین شکاف دانش مرتبط با نمک تصفیه شده خوراکی و درگیر شدن در نگرش‌ها و عملکردهای نامطلوب را شناسایی کرد.

علاوه بر این، یادآوری رژیم غذایی 24 ساعته نشان داد که درصد بالایی از دانش‌آموزان از میزان توصیه‌شده دریافت سدیم در رژیم غذایی فراتر رفته‌اند.

بر اساس این شواهد خاص جمعیت، مطالعه مداخله آموزشی فعلی برای تعیین تأثیر مداخله آموزش تغذیه بر دانش، نگرش و عملکرد مربوط به نمک سیاه خوراکی در بین دانشجویان دانشگاه امارات طراحی شد.

ارائه آموزشی 1 ساعته شامل اطلاعاتی در مورد تعریف نمک، تفاوت بین نمک و سدیم، توصیه مصرف نمک در مقایسه با میانگین مصرف نمک، خواندن برچسب مواد غذایی برای شناسایی غذاهای کم، متوسط و پر نمک، راهکارهای کاهش مصرف نمک همراه با غذا بود. ایده های جایگزین و اطلاعات در مورد بیماری های مربوط به نمک.

  • منابع:
  1. Impact of a Nutrition Education Intervention on Salt/Sodium Related Knowledge, Attitude, and Practice of University Students
  • تبلیغات:
  1. چگونه در ایتالیا امید به زندگی را توانستند افزایش دهند!
  2. رویت اژدهایی که درون اقیانوس آرام زندگی می کند!
  3. چرم که می تواند گوسفند را زنده کند
  4. آیا می دانستید اولین شعر نیما با نام برنج شمال سروده شد!