انبه پاکستانی امروز عامل طلاق دو جوان شد

انبه پاکستانی امروز یکی از میوه های محبوب و بسیار مورد علاقه است. تولید جهانی انبه در سال 2013 قبل از موز، سیب، انگور و پرتقال 43.3 میلیون تن گزارش شد.

(https://www.statista.com/statistics/237064/top-world-producers-of-selected-fresh-fruit-by-value-2009/). هزاران رقم انبه در سراسر جهان وجود دارد که در میان آنها آلفونسو، کیت، کنت، لیلی، زیل، اوستین، هادن، کسار، پائیری، داشهاری، لانگرا و بانگاپالی به خوبی شناخته شده اند.

انبه

این واریته ها از نظر رنگ میوه، اندازه، شکل، طعم، طعم و دوره رسیدن و الگوی متفاوت هستند. برای درک ترکیب و بیوسنتز طعم منحصر به فرد و فرآیند رسیدن پیچیده آنها مطالعات مختلفی در متابولیک1،2،3، پروتئومیک4،5،6، ژنتیکی 7،8،9،10،11،12،13،14،15 انجام شده است.

و پردازش پس از برداشت 16،17،18،19،20 سطح. توالی یابی کل ژنوم و توالی یابی RNA (RNAseq) دو فناوری مهم با توان عملیاتی بالا هستند که اخیراً برای درک فرآیندهای سلولی و فیزیولوژیکی پیچیده در میوه هایی مانند مرکبات، گوجه فرنگی 22 و توت فرنگی23 و همچنین اهلی سازی و تحمل بیماری ها در مرکبات به کار گرفته شده اند.

اگرچه ژنوم انبه توالی هنوز در دسترس نیست، مطالعات اخیر کمی تجزیه و تحلیل رونویسی را از بافت‌های مختلف ارقام معدودی انبه توصیف کرده‌اند.

اولین گزارش از Zill mango25 نمایه‌های رونویسی و پروتئومی گسترده‌ای را از بافت‌های پالپ و پوست چهار مرحله رشد میوه با استفاده از RNA ترکیبی ارائه کرد، اما رونوشت‌های خاص مرحله و بیان متفاوت را نداشت.

مطالعه دیگری در مورد رونوشت برگ و تعیین توالی ژنوم کلروپلاست از رقم Langra اطلاعاتی در مورد تولید چندین ترکیب فعال زیستی ارائه کرد.

تجزیه و تحلیل رونوشت از دو مرحله (خام و رسیده) و سه (خام، نیمه رسیده و رسیده) خمیر میوه کنت 27 و داشهاری 28، به ترتیب بینش های مهمی را در مورد فرآیند رسیدن و بیوژنز طعم در این ارقام انبه ارائه کرد.